Verneområdestyret gjennomfører årlig tiltak som skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Styret har et sekretariat som består av to verneområdeforvaltere som har kontor på Lyngseidet. Forvalterne er også sekretariat for Nordkvaløya – Rebbenesøya verneområdestyre.

Rammene for hvordan området skal forvaltes finner vi i verneforskriften (Åpnes i ny fane). I tillegg har det blitt laget en forvaltningsplan (Åpnes i ny fane) som gir retningslinjer for hvordan verneforskrifta skal tolkes. I forvaltningsplanen finner du avklaringer rundt ulike brukerinteresser og det er konkretisert hva som er tillatt og ikke.

Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes.

Det er god utsikt fra mange steder i landskapsvernområdet. Foto: Oddrun Skjemstad

SNO legger ned besøksteller i stien. Foto: Oddrun Skjemstad

Statens naturoppsyn

Forvaltningsmyndigheten samarbeider tett med Statens naturoppsyn (Åpnes i ny fane), som er tilsyn i verneområdet. Naturoppsynet har som oppgave å drive tilsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Naturoppsynet gjennomfører også skjøtsels-, registrerings-, og tilretteleggingsoppgaver og jobber også med informasjon og naturveiledning.

Det finnes en rekke andre verneområder i nærheten av landskapsvernområdet. Områdene under her forvaltes Lyngsalpan verneområdestyre:

Faueldalen naturreservat (Åpnes i ny fane)

Årøyhomen landskapsvernområde med dyrelivsfredning (Åpnes i ny fane)

Karnes naturreservat (Åpnes i ny fane)

Stormyra naturreservat (Åpnes i ny fane)

Sørlenangsbotn naturreservat (Åpnes i ny fane)

Andre verneområder i nærheten forvaltes enten av andre nasjonalpark-/verneområdestyrer eller Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Sommerfugl på myrhatt. Foto: Oddrun Skjemstad.