Flere steder i landskapsvernområdet vil du finne områder som vitner om gammel tids bruk og som fortsatt er aktivt i bruk i reindrifta i dag. Det finnes flere spor etter gamle gammeplasser, melke- og samlegjerder, i tillegg til dagens gjerder som fortsatt er i bruk.

Rein i gjerdet. Foto: John Ivar Larsen

Rein ankommer Koppangen i april. Foto: Oddrun Skjemstad

Reinen går på utmarksbeite hele året og spiser det som naturen har å by på i de ulike årstidene. På våren og sommeren utnytter reinen det friske grønnbeitet som gror etter hvert som snøen forsvinner langs fjellsidene. På sommeren beveger reinen seg til høgfjellet for å komme unna insekter og få beitero. Seinsommer og høst trekker reinen ned til lavereliggende fjellområder og dalsøkk. 

Reinen spiser blant annet urter, gress og starr som har vokst gjennom sommeren, i tillegg til høstens sopper. Reinen har stor forkjærlighet for lav, noe den er alene om i den nordiske faunaen. Lav er både lettfordøyelig og energirikt for reinen. For andre dyr er lav giftig, og reinsdyrene har derfor denne delikatessen helt for seg selv. Reinlav, pigglav, islandslav og gulskinn som vokser på bakken er viktigst, men lav som vokser på gammel gran og bjørk er også viktig, spesielt ved vanskelige vinterbeiteforhold.

Reinsamling. Foto: Per Ivan Vatne

Rein i Tverrdalen. Foto: Oddrun Skjemstad

Når du møter rein

Å oppleve en reinflokk på nært hold er en flott opplevelse:

  • Hold hunden i bånd. Rein kan oppfatte en løpende hund som et truende rovdyr på jakt. I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang. I Lyngen kommune er det utvidet båndtvang til og med 15. oktober. I Balsfjord kommune er det utvidet båndtvang til og med 31. oktober. Også utenfor båndtvangstida har du plikt til å ha hunden under kontroll. Løstspringende hunder kan skade vilt så vel som sau og rein på beite.
  • Ta en omveg når du ser beitende rein.
  • Sett deg på huk og vent til reinen har passert hvis det kommer en reinflokk mot deg.
  • På våren er reinen ekstra sårbar og simlene kalver. Da må vi vise ekstra hensyn: Stopp og vent, snu og ta en annen veg hvis nødvendig!