Alla čohkaid ja vuona gaskka leat olu iešguđetlágan ekovuogádagat, goappásge sierra lottit ja eallit. Jieŋain gokčojuvvon jiehkis, itkosis rožiin ja suojes luovttain vuonas leat iešguđet gáibádusat sivdnádusaide mat ellet doppe. Go váccát eallinbirrasis nubbái, de oainnát mo sihke flora ja fauna rievddada.

Lea erenoamáš vásáhus lahka oaidnit boralottiid bivdimin dahje skavveheamen. Jus leat lihkoš, de beasat oaidnit dáid Ittugáissáin. Guovllus lea šláddjás boraloddenálli, ja buot ovcci beaiveboralotti, mat leat dábálepmosat fylkkas, lea duođaštuvvon bessemin guovllus. Boaimmáš ja bieggafálli leat dat boralottiid maid lea jáhkehahttimus oaidnit, muhto jus leat lihkoš, de beasat maiddái oaidnit earret eará gonagasgoaskima, mearragoaskima, rievssatfálli, bárbmofálli, cizášfálli, cihcefálli ja vuoncáfálli. Buot gávcci skuolfešlája fylkkas leat maiddái oidnojuvvon: bumpaloddi, jievjaskuolfi, sáhpánskuolfi, bearalskuolfi, ránesskuolfi, cihceskuolfi, bealljeskuolfi ja lidnu. Boralottit leat hearkkit muosehuhttimiidda, erenoamážit giđđadálvvi go dat bessejit árrat. Don berret danne álo leat várrugas. Váldde kiikara mielde vai oainnát bures guhkás!

Badjosiin leat unnit nállešlájat, ja doppe oaidná eanaš gironiid, gáranasaid ja állahiid. Go boahtá vulos vákkiide ja vuolládahkii, de lasket nállešlájat sakka. Vuolládagas leat olu cizážat, gálašeaddjit, čáhcelottit ja earát. Erenoamážit njeaššeguovlluin mat leat justa suodjalanrájá siskkobealde, dahje dan ravddas, lea stuorámus nállešláddjiivuohta.

Boaimmáš. Govven: Trond V. Johnsen

Rievssatfálli njiŋŋelas. Govven: Trond V. Johnsen

Luođunjiččehasat mat gávdnojit, leat njoammilat, riebanat, buoidagat ja gáđffážat. Geatki johtala njárggas, ja albbas orru leamen bisánan njárgii. Ealggat gávdnojit eanaš osiin njárggas. Oarrit ja neađit leat maiddái sajáiduvvan guvlui. Mearas ja čázádagain gávdnojit luođumiŋkkat ja čeavrát. Gávdnojit maiddái veahá ruoiggut guovllu lahka. Dáid šlájaid lassin gávdnojit oalle olu ciebanat, muhto ii leat bajilgovva nállečoahkádusas.

Rihcceelliin gávdnojit dábálaš cubbot, ja sáhttá vel steažžalaggáid ge oaidnit.

Gávdnojit máŋggat unnit ja stuorát jávrrit Ittunjárggas, ja Itnojávri lea stuorámus. Jávri vuolgá masá mearradásis gitta váile 800 mehtera meara bajábeallai. Jiehkit leat váikkuhan jávrriide badjosiin, ja dain unnán oaidná ja dain lea unnán šaddu. Eanaš guolit mat gávdnojit jávrriin badjosiin, leat olbmot gilván. Rávdu lea stuorámus šládja čázádagain. Muhtun čázádagain leat maiddái dápmohat, ja gulmmehat ges gávdnojit eanaš jávrriin vuolládagas. Itnojávrris (mii rádjašuvvá suodjemeahccái) leat dasa lassin luossa-, valas-, guvžá-, ággaras- ja guorpmatmáddodagat.